วิธีการศึกษาทางชีววิทยา

เราจะเริ่มฝึกฝนใช้วิธีการต่อไปนี้ เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์  ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.  สังเกตปรากฏการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ  แล้วทำการค้นคว้าข้อมูลที่มีผู้อื่นได้ศึกษาไว้แล้วเกี่ยวกับเรื่องนั้น จากนั้นตั้งคำถาม  และกำหนดปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อสังเกตของเรา

2.  ตั้งสมมติฐาน (hypothesis)  เพื่อหาคำตอบที่เป็นไปได้สำหรับปัญหาที่ตั้งไว้

3.  ใช้สมมติฐานที่ตั้งไว้เป็นแนวทางในการคาดการณ์ถึงสิ่งที่เราจะพบในธรรมชาติ  ซึ่งมักนิยมใช้              ถ้า…..ดังนั้น…… เช่น  ถ้าแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นมะม่วงดังนั้นต้นมะม่วงที่ปลูกที่กลางแจ้งจะเจริญเติบโตมากกว่าต้นมะม่วงที่ปลูกในที่มืด

4.  สร้างวิธีการที่จะทดสอบความถูกต้องแม่นยำของสมมติฐาน  เช่นการวิจัยโดยการสังเกตอย่างเป็นระบบ  การสร้างแบบจำลอง  และการทดลอง

5.  ถ้าผลของการทดสอบไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  ต้องมีการตรวจสอบว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นในขั้นตอนการทดลองหรือไม่  อาจเป็นได้ว่าอาจจะละเลยปัจจัยสำคัญบางอย่างที่มีผลกระทบ ตาอการทดลอง  หรืออาจจะเป็นเพราะสมมติฐานที่ตั้งไว้ไม่ถูกต้อง

6.  ทำการทดสอบอีกครั้งหนึ่งโดยใช้วิธีการใหม่ยิ่ง  ยิ่งใช้หลายวิธีการยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่น  เพราะสมมติฐานที่ผ่านการทดสอบหลายๆ ครั้ง ยิ่งเป็นสมมติฐานที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกต้องและนำไปใช้ประโยชน์ได้

7.  ทำการวิเคราะห์ข้อมูล  รายงานผล  และสรุปผลการศึกษา

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้อาจเรียกว่า  “กระบวนการทางวิทยาศาสตร์”  ดูเหมือนว่านักวิทยาศาสตร์ทุกคนจะต้องทำตามขั้นตอนนี้อย่างครบถ้วนโดยไม่มีข้อยกเว้น  แต่ความจริงแล้วนักวิทยาศาสตร์บางท่าน  อาจจะศึกษาโดยการสังเกต  บรรยาย  และรายงานสิ่งที่พบเห็นในธรรมชาติ  แล้วให้นักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นๆ ทำหน้าที่ตั้งสมมติฐานก็ได้ นักวิทยาศาสตร์บางท่านก็โชคดีที่ค้นพบข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้คาดหวังมาก่อนโดยบังเอิญ  แต่มิใช่ว่าการค้นพบดังกล่าวจะอาศัยโชคช่วยเพียงอย่างเดียว  ต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่มีมาก่อนและประสบการณ์  จึงจะเข้าใจความหมายและความสำคัญของข้อมูล  สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนักวิทยาศาสตร์คือ  การมีทัศนคติที่ต้องการค้นหาคำตอบด้วยตนเอง  แทนที่จะคอยฟังจากผู้อื่น  นั่นคือการยอมรับความคิดเห็นโดยการทดสอบ  และการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผลเท่านั้น

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน introduction และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s