สารในผักบางชนิดช่วยต้านอาการหลงลืมอันเนื่องจากความชรา

โดย… นายสุทธิพงษ์  พงษ์วร

ข่าวจากเว็บไซต์ ScienceDaily วันที่ 18 ตุลาคม 2553 ได้รายงานผลการวิจัยล่าสุดว่า สารประกอบกลุ่ม ลูทอีโอลิน (Luteolin) ในพืชสามารถลดความเสื่อมของสมองและชะลออาการหลงๆ ลืมๆ อันเนื่องมาจากความชราได้ โดยจะมีผลในการยับยั้งการปล่อยสารที่มาทำลายเซลล์สมองซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ ความจำลดลง

ลูทอีโอลินพบได้ในพืชหลายชนิด เช่น แครอท (carrot) พริกหวาน (pepper) คึ่นช่ายฝรั่ง (celery) นำมันมะกอก (olive oil) ใบสะระแหน่ (peppermint) โรสแมรี (rosemary) และ คาร์โมไมล์ (chamomile) และจากการทดสอบลูทอีโอลินในหนูทดลอง เพื่อดูลักษณะของ เซลล์ค้ำจุนระบบประสาท (neuroglial cell หรือ Glial cell) ชนิดที่เรียกว่า microglia cell ซึ่งพบทั้งในสมองและแนวไขสันหลัง พบว่าลูทอีโอลินสามารถช่วยลดอาการอักเสบของเซลล์ประสาทหรือลดความเสียหายที่ เกิดขึ้นกับเซลล์ประสาทได้ (สามารถอ่านเพื่อศึกษาเพิ่มเติม  และเข้าไปดูภาพประกอบเกี่ยวกับ neurons และ neuroglia cells ได้ในเว็บไซต์ http://www.sci.uidaho.edu/med532/neurons_neuroglial_cells_module3.htm)

ภาพที่ 1 ผักบางชนิดที่มีสาร ลูทอีโอลิน (Luteolin)


Prof. Rodney Johnson จาก University of Illinois หัวหน้าทีมวิจัยในครั้งนี้ได้กล่าวว่า “จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา ทำให้เราทราบว่า เมื่อเกิดการติดเชื้อของร่างกาย จะเกิดปฏิกิริยาต่างๆ ส่งผลไปกระตุ้นให้ microglia cell สร้างสารเคมีขึ้นมาชนิดหนึ่ง เรียกว่า “cytokines” ซึ่งมีหลายชนิด และ  “cytokines” ก็จะถูกใช้เป็นสัญญาณที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของสารเคมีต่างๆ ในสมอง โดย inflamentory cytokines (ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดอาการอักเสบในสมอง) จะไปชักนำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น เกิดอาการง่วงซึม เบื่ออาหาร ทำให้ความสามารถในการจดจำลดลง เกิดอาการซึมเศร้า ซึ่งอาการทั้งหมดจะมีผลทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยตามมา”

“การ เสื่อมสภาพหรือการเกิดอาการอักเสบของสมองเป็นสาเหตุที่นำไปสู่ปัญหาเกี่ยว กับความสามารถในการจดจำที่จะลดลงเมื่ออายุมากขึ้น และจากการศึกษาวิจัยก่อนหน้านี้ พบว่าโดยปกติแล้วขณะที่ร่างกายเข้าสู่วัยชรา microglia cell จะกลายเป็นเซลล์ที่ไม่สามารถควบคุมได้และจะเริ่มสร้างสาร cytokines ที่ ทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ในสมองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการหลงลืมเมื่ออายุมากขึ้น รวมทั้งโรคประสาทหรือโรคสมองเสื่อม (neurodegenerative diseases)”

Prof. Johnson ได้ใช้เวลาเกือบ 10 ปี ในการศึกษาเกี่ยวกับผลของสารอาหารและสารสกัดชนิดต่างๆ จากพืช ซึ่งรวมถึง “ลูทอีโอลิน” ด้วย และจากการศึกษาพบว่ามันส่งผลดีต่อร่างกายโดยช่วยลดอาการอักเสบ (anti-inflammatory) ต่างๆ ของร่างกายได้ และเมื่อศึกษาต่อมาก็พบว่าสารสกัดดังกล่าวยังช่วยเพิ่มความสามารถในการจดจำ โดยไปทำให้ microglia cell ในสมองลดการสร้าง inflamentory cytokines ขึ้นมา

นอกจากนี้ จากผลการศึกษาของนักวิจัยอีกหลายคนยังแสดงให้เห็นว่าเมื่อนำสารพิษที่สร้างจากแบคทีเรียมาทดสอบกับ microglia cell จะทำให้ microglia cell สร้าง inflamentory cytokines ขึ้นมา และสารนี้ก็จะทำให้เซลล์ประสาทตาย แต่เมื่อนำสาร “ลูทอีโอลิน” มาทดสอบกับ microglia cell ก่อนที่ microglia cell จะโดนสารพิษจากแบคทีเรีย พบว่า microglia cell ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ซึ่งการที่ microglia cell ยังสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้ เป็นเพราะ “ลูทอีโอลิน” จะไปยับยั้งการสร้างสารที่มีผลไปทำลายเซลล์ประสาทนั่นเอง แต่ถ้านำเอาสาร “ลูทอีโอลิน” ไปใช้กับเซลล์ประสาทอย่างเดียวก่อนทำการทดลอง เพื่อใช้เป็นชุดการทดลองควบคุม พบว่า “ลูทอีโอลิน” ไม่มีผลต่อการอยู่รอดของเซลล์ประสาทเลย

ต่อมาทีมวิจัยของ Prof. Johnson ได้ทดลองเพื่อดูผลของ “ลูทอีโอลิน” ที่มีต่อสมองและพฤติกรรมของหนูที่โตเต็มที่ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าหนูกลุ่มอายุน้อย (อายุ 3-6 เดือน) และหนูกลุ่มที่อายุมาก (อายุ 2 ปี) ทดลองโดยแบ่งหนูเป็น 4 ชุดการทดลอง ทำการให้อาหารแบบปกติกับหนูทดลองทั้ง 2 กลุ่ม และให้อาหารที่ผสม “ลูทอีโอลิน” ลงไปกับหนูทั้ง 2 กลุ่ม เป็นเวลาทั้งหมด 4 สัปดาห์ จากนั้นวัดความสามารถในการจำตำแหน่งของวัตถุหรือสิ่งที่อยู่รอบตัว (spatial memory) และตรวจวัดระดับของการอักเสบหรือถูกทำลายของสมองส่วนฮิปโปแคมปัส (hippocampus) ซึ่งเป็นสมองที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับความจำและความสามารถในการจดจำรับรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัว (เพื่อการเอาตัวรอดหรือหลบภัยจากศัตรู) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 แสดงการทดลองผลของ “ลูทอีโอลิน” ที่มีต่อสมองและพฤติกรรมของหนู

หนูอายุ 3-6 เดือน

หนูอายุ 2 ปี

อาหารชุดควบคุม

มีระดับของโมเลกุลของสาร inflamentory cytokines ต่ำกว่าหนูอายุ 2 ปี ที่กินอาหารชุดควบคุม

มีระดับของโมเลกุลของสาร inflamentory cytokines สูง ซึ่งทำให้เกิดการอักเสบในสมองส่วนฮิปโอแคมปัส ความสามารถในการจำลดลง เมื่อเทียบกับหนูอายุ 3-6 เดือนที่ให้กินอาหารชุดควบคุม

อาหารที่ใส่ “ลูทอีโอลิน”

มีระดับของโมเลกุลของสาร inflamentory cytokines ต่ำกว่าหนูอายุ 3-6 เดือน ที่กินอาหารชุดควบคุม

มีความสามารถในการจำที่ดีกว่าหนูอายุ 2 ปีที่กินอาหารชุดควบคุม และมีระดับของโมเลกุลของสาร  inflamentory cytokines ใกล้เคียงกับหนูอายุ 3-6 เดือน ที่กินอาหารชุดควบคุม

ภาพที่ 2 สมองส่วนฮิปโปแคมปัส ซึ่งเกี่ยวข้องกับความจำ คนที่เป็นโรคความจำเสื่อม (Alzheimer’s

disease) สมองส่วนนี้จะแสดงลักษณะความผิดปกติในเรื่องของความจำให้เห็นออกมาก่อน

เรียกอาการนี้ว่า Hippocampal disruption / Hippocampal dysfunction

(Picture Ref. http://en.wikipedia.org/wiki/Hippocampus (Retrieved 21/10/2010))

โดยทั่วไปแล้วหนูกลุ่มที่อายุมากจะมีระดับของโมเลกุลของสารที่ทำให้เกิดการ อักเสบในสมองส่วนฮิปโอแคมปัสสูง และเมื่อทดสอบเกี่ยวกับความจำก็พบว่ามีความสามารถในการจำลดลง เมื่อเทียบกับหนูกลุ่มอายุน้อย แต่หนูกลุ่มที่อายุมากและได้รับอาหารที่ผสม “ลูทอีโอลิน” กลับมีความสามารถในการจดจำได้เท่าๆ กับหนูกลุ่มอายุน้อย และระดับของสาร inflamentory cytokines ในสมองที่พบก็พบน้อยพอๆ กับที่พบในหนูกลุ่มอายุน้อย นั่นแสดงให้เห็นว่า สารสกัด “ลูทอีโอลิน” ที่ผสมลงไปในอาหารสามารถลดการทำงานของ microglia cell โดยไปลดการสร้างสาร inflamentory cytokines ซึ่งมีผลในการทำลายเซลล์สมอง

และเพื่อให้ง่ายต่อการเลือกพืชผักสดที่มีสาร “ลูทอีโอลิน (Luteolin)” มากๆ มารับประทานเพื่อช่วยชะลออาการหลงๆ ลืมๆ อันเนื่องมาจากความชรา ก็สามารถพิจารณาเลือกได้จากในตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2 ปริมาณของ “ลูทอีโอลิน (Luteolin)” ในพืชผักบางชนิด

ลำดับที่

ชนิดของพืช

ปริมาณ “ลูทอีโอลิน (Luteolin)”

(mg/100g ของส่วนที่กินได้)

1

ผักชีฝรั่ง (fennel)

0.10

2

แครอท (carrot)

แครอท (carrot)**

0.13

3.75

3

ผักกาดหอม (lettuce)

0.50

4

คึ่นช่ายฝรั่ง (celery)

0.63

5

พริก (hot chili / pepper)

3.87

6

บรอคโคลี (broccoli)**

7.45

7

ใบสะระแหน่ (peppermint)

11.33

* ตรวจหาปริมาณลูทอีโอลิน ต่อน้ำหนักสดของพืช  โดยนำมาผ่านขั้นตอนการสกัดสารต่างๆ และนำไปตรวจวัดด้วยเครื่อง HPLC

** ตรวจหาปริมาณลูทอีโอลิน ต่อน้ำหนักแห้งของพืช  ทำให้แห้งที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และนำมาผ่านขั้นตอนการสกัดสารต่างๆ เพื่อนำไปตรวจวัดด้วยเครื่อง HPLC

ตราบ ใดที่เรายังบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ก็จะช่วยชะลอความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเซลล์สมองได้ ทำให้ความสามารถในการจดจำสิ่งต่างๆ ยังคงอยู่กับเราไปได้อีกนาน

แปลและเรียบเรียงจาก

Science News in Science Daily (2010) Compound in celery, peppers reduces age-related memory               deficits. (online)Available: ttp://www.sciencedaily.com/releases/2010/10/101013122601.htm

(Retrieved 21/10/2010)

เอกสารอ้างอิง

Dangubon, P. (2007). Flavonoid content and free radical scavenging activity of herbs commonly used in Thai

dishes. Mahidol University.

Jang, S., Kelley, K. W., & Johnson, R. W. (2008). Luteolin reduces IL-6 production in microglia by inhibiting JNK

phosphorylation and activation of AP-1. Proceedings of the National Academy of Sciences of the

United States of America, 105 (21), 7534-7539. (online) Available: http://www.pnas.org/content/105/21

/7534.full.pdf+html (Retrieved 21/10/2010)

Miean, K. H., & Mohamed, S. (2001). Flavonoid (Myricetin, Quercetin, Kaempferol, Luteolin, and Apigenin)

content of edible tropical plants. J. Agric. Food Chem., 49 (6), 3106-3112.

 

 

ที่มา : http://biology.ipst.ac.th/index.php/2009-12-21-05-11-38/298-substances-in-some-vegetables-help-against-symptoms-due-to-forgetting-the-old.html

โดย… นายสุทธิพงษ์  พงษ์วร

ข่าวจากเว็บไซต์ ScienceDaily วันที่ 18 ตุลาคม 2553 ได้รายงานผลการวิจัยล่าสุดว่า สารประกอบกลุ่ม ลูทอีโอลิน (Luteolin) ในพืชสามารถลดความเสื่อมของสมองและชะลออาการหลงๆ ลืมๆ อันเนื่องมาจากความชราได้ โดยจะมีผลในการยับยั้งการปล่อยสารที่มาทำลายเซลล์สมองซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ ความจำลดลง

ลูทอีโอลินพบได้ในพืชหลายชนิด เช่น แครอท (carrot) พริกหวาน (pepper) คึ่นช่ายฝรั่ง (celery) นำมันมะกอก (olive oil) ใบสะระแหน่ (peppermint) โรสแมรี (rosemary) และ คาร์โมไมล์ (chamomile) และจากการทดสอบลูทอีโอลินในหนูทดลอง เพื่อดูลักษณะของ เซลล์ค้ำจุนระบบประสาท (neuroglial cell หรือ Glial cell) ชนิดที่เรียกว่า microglia cell ซึ่งพบทั้งในสมองและแนวไขสันหลัง พบว่าลูทอีโอลินสามารถช่วยลดอาการอักเสบของเซลล์ประสาทหรือลดความเสียหายที่ เกิดขึ้นกับเซลล์ประสาทได้ (สามารถอ่านเพื่อศึกษาเพิ่มเติม  และเข้าไปดูภาพประกอบเกี่ยวกับ neurons และ neuroglia cells ได้ในเว็บไซต์ http://www.sci.uidaho.edu/med532/neurons_neuroglial_cells_module3.htm)

 

ภาพที่ 1 ผักบางชนิดที่มีสาร ลูทอีโอลิน (Luteolin)


Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน health, nerve, plant และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

2 ตอบกลับที่ สารในผักบางชนิดช่วยต้านอาการหลงลืมอันเนื่องจากความชรา

  1. ณัฐกฤตา พูดว่า:

    ดีใจจังทราบแล้วว่ากินผักชนิดใดบ้างจะไม่หลงลืมเพราะวัย ชรา มาเยือน อะไรเอ่ยไม่อยากให้มาก็มาเอง วิ่งหนีสุดชีวิตก็ยังวิ่งตาม ติ๊กต็อก ๆ ๆ

  2. สงวน พูดว่า:

    อร่อยไหม555+
    อร่อยสิ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s