หน่วยการเรียนรู้ ม.4

คำอธิบายรายวิชา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   4  ภาคเรียนที่   1                          จำนวน  60  ชั่วโมง จำนวน  1.5  หน่วยกิต

******************************************************************************

ศึกษาวิเคราะห์ สิ่งมีชีวิต ชีววิทยา ชีววิทยากับการดำรงชีวิต ชีวจริยธรรม การศึกษาชีววิทยา กล้องจุลทรรศน์ สารอนินทรีย์ สารอินทรีย์ ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต เซลล์และทฤษฎีของเซลล์ โครงสร้างของเซลล์ที่ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การรักษาดุลยภาพของเซลล์ การศึกษาระหว่างเซลล์ การแบ่งเซลล์ การเปลี่ยนสภาพของเซลล์และการชราภาพของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบของร่างกาย

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปรายเพื่อเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. สืบค้นข้อมูล ออกแบบการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล และอธิบายลักษณะของสิ่งมีชีวิต

2. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและสรุปถึงขอบข่ายของการศึกษาชีววิทยา

3. สืบค้นข้อมูล อภิปรายถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ และยกตัวอย่างเกี่ยวกับชีวจริยธรรม

4. อธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการทำงานของนักวิทยาศาสตร์

5. อภิปราย ระบุความสำคัญของการตั้งปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา สมมติฐาน ออกแบบและดำเนินการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน

6. อธิบายส่วนประกอบและหลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

7. สืบค้น วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของสารอนินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบของเซลล์สิ่งมีชีวิต

8. อธิบายสูตรโครงสร้างของสารอินทรีย์และบอกหน้าที่ของสารอินทรีย์แต่ละชนิด

9. สืบค้น วิเคราะห์และอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต จำแนกประเภทของปฏิกิริยา

10. สำรวจตรวจสอบ อธิบายการทำงานของเอนไซม์ ตัวเร่งปฏิกิริยา ตัวยับยั้งและปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์

11. อธิบายความหมายของเซลล์และทฤษฎีเซลล์

12. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบาย โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบภายในเซลล์  ที่ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

13. อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการลำเลียงสารผ่านเซลล์และการสื่อสารระหว่างเซลล์

14. ทดลอง สรุปและเปรียบเทียบเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์แบบไมโทซีสและไมโอซีส

15. อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการชราภาพของเซลล์ การเปลี่ยนสภาพเซลล์ และความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบต่างๆของร่างกาย

***************************************************

หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา ภาคเรียนที่ 1

บทที่ 1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต        (10 ชั่วโมง) ซึ่งมีสาระการเรียนรู้ ดังนี้

1.1  สิ่งมีชีวิตคืออะไร

1.2      ชีววิทยาคืออะไร

1.3 ชีววิทยากับการดำรงชีวิต

1.4 ชีวจริยธรรม

บทที่ 2 การศึกษาชีววิทยา  (10 ชั่วโมง) ซึ่งมีสาระการเรียนรู้ ดังนี้

2.1 การศึกษาชีววิทยา

2.2 กล้องจุลทรรศน์

บทที่ 3 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต          (15 ชั่วโมง) ซึ่งมีสาระการเรียนรู้ ดังนี้

3.1 สารอนินทรีย์

3.2 สารอินทรีย์

3.3 ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์สิ่งมีชีวิต

บทที่ 4 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต  (25 ชั่วโมง) ซึ่งมีสาระการเรียนรู้ ดังนี้

4.1 เซลล์และทฤษฎีของเซลล์

4.2 โครงสร้างของเซลล์ที่ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

4.3 การรักษาดุลยภาพของเซลล์

4.4 การสื่อสารระหว่างเซลล์

4.5 การแบ่งเซลล์

4.6 การเปลี่ยนสภาพของเซลล์และการชราภาพของเซลล์

4.7 เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบของร่างกาย

หลักเกณฑ์การวัดผลและการให้คะแนน มีดังนี้

1. คะแนนจากการประเมิน 5 รายการ            20   คะแนน ( ประเมินก่อนกลางภาคและหลังกลางภาคได้แก่ การสังเกต / การตั้งปัญหา / การออกแบบการทดลอง / การทดลอง /การวิเคราะห์ข้อมูลและการลงข้อสรุป )

2. คะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์               10    คะแนน ( มีระเบียบวินัย / มีความรับผิดชอบ/ มีความตรงต่อเวลา / ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน / มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / )

3. คะแนนทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้/กลางภาค/ปลายภาค         70     คะแนน

ข้อตกลงเกี่ยวกับหลักการ ข้อปฏิบัติและกฎระเบียบในการเรียนการสอนในห้องเรียน

1. นักเรียนต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ของเวลาเรียนทั้งหมด

2. ไม่หยอกล้อ พูดคุยเสียงดัง หรือส่งเสียงรบกวน ในเวลาเรียน

3. นักเรียนต้องเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา

4. หากมีความจำเป็นต้องออกจากห้อง ต้องขออนุญาตครูผู้สอนก่อนทุกครั้ง

5. ไม่นำอาหารมารับประทานในห้องเรียนขณะครูสอน

6. หากมีข้อสงสัยขณะเรียน ให้สอบถามครูได้ทันที

ข้อตกลงในการปฏิบัติการทดลอง

1. ก่อนทำการทดลองต้องฟังคำชี้แจงให้เข้าใจอย่างถ่องแท้

2. ทำการทดลองตามที่กำหนดท่านั้น

3. ไม่นำอุปกรณ์ในการทดลองมาใช้ด้วยจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการทดลอง

4. ก่อนใช้อุปกรณ์การทดลองต้องได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน

5. ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง

6. ห้ามนำอุปกรณ์การทดลองออกจากห้องปฏิบัติการ

7. ไม่หยอกล้อกันหรือแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่นอกเหนือจากการทดลอง

8. ไม่นำอาหารมารับประทานในห้องปฏิบัติการ

9. ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเรื่องความปลอดภัยในการทดลองต่างๆ อย่างเคร่งครัด

Advertisements

5 ตอบกลับที่ หน่วยการเรียนรู้ ม.4

 1. นายสมัย บุญหล้า พูดว่า:

  ขอขอบพระคุณเป้นอย่างสูงที่ได้ชี้แนะแนวทางในการสอนครั้งนี้จะไม่มีวันลืมพระคุณในครั้งนี้เพราะเป้นการสอนครั้งแรกของผม

 2. ศราวุฒิ บุญเลิศ 4/1 เลขที่ 8 พูดว่า:

  ขอบคุณคุณครู วุฒิพงษ์ มากครับทำให้ผมรู้ทันครูว่าจะสอนเรื่องไหนแล้วอ่านก่อนล่วงหน้าทำให้ผมเด่นขึ้นในห้องเรียนอย่างเห็นได้ชัด
  ทีแรกเข้ามาในบล๊อกก็รู้สึกคุ้นๆกับคำว่า cootonga ก็พยายามคิดว่าเคยเห็นที่ไหนแต่ที่ไหนได้เห็นรูปครูแล้วผมเลยรู้เลยว่าเห็นตอนที่ครูแจกอีเมลนั่นเองมีคำนี้อยู่ด้วย
  ;ว้าา แต่เสียใจจังไม่ได้เรียนกะครูอ่า

 3. มัลลิกา พูดว่า:

  ขอขอบคุณคุณครูมากๆเลยนะคะ

 4. รอกิ พูดว่า:

  การศึกษาชีววิทยา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s