หน่วยการเรียนรู้ ม.5

คำอธิบายรายวิชา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5  ภาคเรียนที่   1                          จำนวน  60  ชั่วโมง จำนวน  1.5  หน่วยกิต

******************************************************************************

ศึกษาวิเคราะห์ การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูก    สันหลัง การเคลื่อนที่ของปลา นก เสือชีต้า โครงสร้างที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของคน การรับรู้และการตอบสนอง การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด เซลล์ประสาท การทำงานของเซลล์ประสาท โครงสร้างของระบบประสาท การทำงานของระบบประสาทสั่งการ อวัยวะรับความรู้สึก ต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน ฟีโรโมน กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์ ประเภทพฤติกรรมสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับพัฒนาการของระบบประสาท การสื่อสารระหว่างสัตว์ การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว สัตว์บางชนิดและของมนุษย์ การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว สัตว์บางชนิดและของมนุษย์

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปรายเพื่อเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1) สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบและอธิบายการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลัง

2) สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบ อภิปรายและอธิบายส่วนประกอบหน้าที่ของกระดูกของคน ชนิดของข้อต่อและการทำงานของข้อต่อแบบต่างๆ

3) สืบค้นข้อมูล อภิปรายและเปรียบเทียบลักษณะ ตำแหน่ง และหน้าที่ของกล้ามเนื้อยึดกระดูก กล้ามเนื้อหัวใจ กล้ามเนื้อเรียบ ตลอดจนการทำงานของกล้ามเนื้อ

4) สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบและเปรียบเทียบวิธีการรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์มีกระดูกสันหลังบางชนิด

5) สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบ อธิบายและจำแนกส่วนประกอบและหน้าที่ของเซลล์ประสาท พร้อมทั้งสรุปการเกิดกระแสประสาท

6) สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของสมองและไขสันหลัง

7) สืบค้นข้อมูล อธิบายและเปรียบเทียบการทำงานของระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาทอัตโนมัติ

8) สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบและอธิบายโครงสร้างและการทำงานของอวัยวะรับสัมผัสแต่ละประเภทพร้อมทั้งนำความรู้ความเข้าใจมาใช้และหาวิธีป้องกันนอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อระบบประสาทและอวัยวะรับสัมผัส

9) สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายตำแหน่งโครงสร้างและหน้าที่ของต่อมไร้ท่อที่สำคัญของคน รวมทั้งชนิดของฮอร์โมนที่สำคัญที่สร้างขึ้นจากต่อมไร้ท่อ

10) สืบค้นข้อมูล อธิบายและสรุปกลไกการควบคุมการทำงานของฮอร์โมน พร้อมทั้งเปรียบเทียบความแตกต่างและยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากฮอร์โมนกับฟีโรโมน

11) ตระหนักถึงความสำคัญในการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์

12) สืบค้น สำรวจตรวจสอบ สรุปความหมาย วิธีการศึกษาและสรุปกลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์

13) สืบค้นข้อมูล อภิปรายและจำแนกพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิดและพฤติกรรมการเรียนรู้พร้อมทั้งยกตัวอย่าง

14) สืบค้น อภิปรายและสรุปความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับการพัฒนาการของระบบประสาท

15) สืบค้นข้อมูล อภิปรายและเปรียบเทียบการสื่อสารระหว่างสัตว์แบบต่างๆ พร้อมทั้งยกตัวอย่าง

16) สืบค้นข้อมูล อภิปรายและสรุปความสำคัญของการสืบพันธุ์ การสืบพันธ์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว สัตว์บางชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและมนุษย์

17) สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาภาวะมีบุตรยาก

18) สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายกระบวนการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว สัตว์บางชนิด และมนุษย์

19) สืบค้นข้อมูล อภิปรายและยกตัวอย่างความผิดปกติของการตั้งครรภ์และสภาวะบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์

หน่วยที่ 3 การประสานงานในร่างกายและการสืบพันธุ์ของมนุษย์และสัตว์ ที่จะเรียนในภาคเรียนที่ 1

บทที่ 7 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต (16 ชั่วโมง) ซึ่งมีสาระการเรียนรู้ ดังนี้

7.1 การเคลื่อนที่ของโพรทิสต์

7.2 การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

7.3 การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

7.4 การเคลื่อนที่ของคน

บทที่ 8 การรับรู้และการตอบสนอง (14 ชั่วโมง) ซึ่งมีสาระการเรียนรู้ ดังนี้

8.1 การรับรู้และการตอบสนอง

8.2 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว  และสัตว์บางชนิด

8.3 เซลล์ประสาท

8.4 การทำงานของเซลล์ประสาท

8.5 ศูนย์ควบคุมของระบบประสาท

8.6  การทำงานของระบบประสาท

8.7.อวัยวะรับสัมผัส

บทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ (10 ชั่วโมง) ซึ่งมีสาระการเรียนรู้ ดังนี้

9.1 ต่อมไร้ท่อ

9.2 ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ

9.3 การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน

9.4 ฟีโรโมน

บทที่ 10 พฤติกรรมของสัตว์ (10 ชั่วโมง) ซึ่งมีสาระการเรียนรู้ ดังนี้

10.1 การศึกษาพฤติกรรม

10.2 กลไกการเกิดพฤติกรรม

10.3 ประเภทของพฤติกรรมของสัตว์

10.4 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับพัฒนาการของระบบประสาท

10.5 พฤติกรรมทางสังคม

บทที่ 11 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต (10 ชั่วโมง) ซึ่งมีสาระการเรียนรู้ ดังนี้

11.1 การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์ชั้นต่ำบางชนิด

11.2 การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของสัตว์

11.3 การสืบพันธุ์ของคน

11.4 การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด

11.5 การเจริญเติบโตของคน

11.6 ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเอ็มบริโอและลูกอ่อน

หลักเกณฑ์การวัดผลและการให้คะแนน มีดังนี้

1. คะแนนจากการประเมิน 5 รายการ            20   คะแนน ( ประเมินก่อนกลางภาคและหลังกลางภาคได้แก่ การสังเกต / การตั้งปัญหา / การออกแบบการทดลอง / การทดลอง /การวิเคราะห์ข้อมูลและการลงข้อสรุป )

2. คะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์               10    คะแนน ( มีระเบียบวินัย / มีความรับผิดชอบ/ มีความตรงต่อเวลา / ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน / มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / )

3. คะแนนทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้/กลางภาค/ปลายภาค         70     คะแนน

ข้อตกลงเกี่ยวกับหลักการ ข้อปฏิบัติและกฎระเบียบในการเรียนการสอนในห้องเรียน

1. นักเรียนต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ของเวลาเรียนทั้งหมด

2. ไม่หยอกล้อ พูดคุยเสียงดัง หรือส่งเสียงรบกวน ในเวลาเรียน

3. นักเรียนต้องเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา

4. หากมีความจำเป็นต้องออกจากห้อง ต้องขออนุญาตครูผู้สอนก่อนทุกครั้ง

5. ไม่นำอาหารมารับประทานในห้องเรียนขณะครูสอน

6. หากมีข้อสงสัยขณะเรียน ให้สอบถามครูได้ทันที

ข้อตกลงในการปฏิบัติการทดลอง

1. ก่อนทำการทดลองต้องฟังคำชี้แจงให้เข้าใจอย่างถ่องแท้

2. ทำการทดลองตามที่กำหนดท่านั้น

3. ไม่นำอุปกรณ์ในการทดลองมาใช้ด้วยจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการทดลอง

4. ก่อนใช้อุปกรณ์การทดลองต้องได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน

5. ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง

6. ห้ามนำอุปกรณ์การทดลองออกจากห้องปฏิบัติการ

7. ไม่หยอกล้อกันหรือแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่นอกเหนือจากการทดลอง

8. ไม่นำอาหารมารับประทานในห้องปฏิบัติการ

9. ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเรื่องความปลอดภัยในการทดลองต่างๆ อย่างเคร่งครัด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s