หน่วยการเรียนรู้ ม.6

คำอธิบายรายวิชา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   6  ภาคเรียนที่   1                          จำนวน  60  ชั่วโมง จำนวน  1.5  หน่วยกิต

******************************************************************************

ศึกษาวิเคราะห์ การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล ความน่าจะเป็นและกฎแห่งการแยก กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ การผสมเพื่อทดสอบ ลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือกฎของเมนเดล การถ่ายทอดยีนและโครโมโซม การค้นพบสารพันธุกรรม โครโมโซม องค์ประกอบทางเคมีของ DNA โครงสร้างของ DNA สมบัติของสารพันธุกรรม มิวเทชัน พันธุวิศวกรรม การโคลนยีน การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุมมองทางสังคมและจริยธรรม หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ประชากร ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีน กำเนิดของสปีชีส์ ความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ กำเนิดของชีวิต อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปรายเพื่อเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

********************************************************************

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. สืบค้นข้อมูล อภิปราย วิเคราะห์และอธิบายสรุปการค้นพบกฎการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

2. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและวิเคราะห์การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือกฎของเมนเดลและความแปรผันทางพันธุกรรม

3. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับโครโมโซม โครงสร้าง หน้าที่และสมบัติของสารพันธุกรรม

4. สืบค้นข้อมูล อภิปราย วิเคราะห์และสรุปเกี่ยวกับการเกิดมิวเทชันและผลของการเกิดมิวเทชัน

5. สืบค้นข้อมูล อภิปราย นำเสนอและนำความรู้ เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ ไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

6. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานต่างๆที่สนับสนุนการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

7. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของลามาร์กและชาร์ล  ดาร์วิน

8. สำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับการหาความถี่ของแอลลีล และความถี่ของจีโนไทป์ในประชากร

และปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล และความถี่ของจีโนไทป์ในประชากร

9. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต และนำเสนอผลกระทบจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี

ต่อการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

10. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ

11. สำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูล อภิปรายและอธิบายการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต

การตั้งชื่อของสิ่งมีชีวิต พร้อมทั้งระบุเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกกลุ่มของสิ่งมีชีวิต

12. สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบ อภิปรายและสรุปลักษณะของ ที่เหมือนและแตกต่างกันของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรต่างๆ

13. สืบค้นข้อมูล อภิปรายและนำเสนอคุณค่าของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกับการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ที่มีผลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

14. สืบค้นข้อมูล อภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย รวมทั้งตระหนักถึงผลกระทบ

จากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

15. สร้างสถานการณ์จำลอง แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต

16. วิเคราะห์ อภิปรายและสรุปได้ว่าการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

หน่วยที่ 5-6-7  พันธุศาสตร์-วิวัฒนาการ-ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่จะเรียนในภาคเรียนที่ 1  มีดังนี้

บทที่ 16 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม (17 ชั่วโมง) ซึ่งมีสาระการเรียนรู้ ดังนี้

16.1 การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล

16.2 ความน่าจะเป็นและกฎแห่งการแยก

16.3 กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ

16.4 การผสมเพื่อทดสอบ

16.5 ลักษณะพันธุกรรมที่นอกเหนือกฎของเมนเดล

บทที่ 17 ยีนและโครโมโซม  (12 ชั่วโมง) ซึ่งมีสาระการเรียนรู้ ดังนี้

17.1 การถ่ายทอดยีนและโครโมโซม

17.2 การค้นพบสารพันธุกรรม

17.3 โครโมโซม

17.4 องค์ประกอบทางเคมีของ DNA

17.5 โครงสร้างของ DNA

17.6 สมบัติของสารพันธุกรรม

17.7 มิวเทชัน

บทที่ 18 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ (10 ชั่วโมง) ซึ่งมีสาระการเรียนรู้ ดังนี้

18.1 พันธุวิศวกรรม

18.2 การโคลนยีน

18.3 การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม

18.4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA

18.5 ความปลอดภัยของเทคโนโลยี DNA และมุมมองทางสังคมและจริยธรรม

บทที่ 19 วิวัฒนาการ (10 ชั่วโมง) ซึ่งมีสาระการเรียนรู้ ดังนี้

19.1 หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

19.2 แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

19.3 พันธุศาสตร์ประชากร

19.4 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีน

19.5 กำเนิดของสปีชีส์

บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ (11 ชั่วโมง) ซึ่งมีสาระการเรียนรู้ ดังนี้

20.1 ความหลากหลายทางชีวภาพ

20.2 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ

20.3 กำเนิดของชีวิต

20.4 อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต

20.5 ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย

20.6 การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

หลักเกณฑ์การวัดผลและการให้คะแนน มีดังนี้

1. คะแนนจากการประเมิน 5 รายการ            20   คะแนน ( ประเมินก่อนกลางภาคและหลังกลางภาค

ได้แก่ การสังเกต / การตั้งปัญหา / การออกแบบการทดลอง / การทดลอง /

การวิเคราะห์ข้อมูลและการลงข้อสรุป ) ในรูปโครงงานวิทยาศาสตร์

2. คะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์               10    คะแนน ( มีระเบียบวินัย / มีความรับ

ผิดชอบ / มีความตรงต่อเวลา / ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน / มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / )

3. คะแนนทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้/กลางภาค/ปลายภาค         70     คะแนน

ข้อตกลงเกี่ยวกับหลักการ ข้อปฏิบัติและกฎระเบียบในการเรียนการสอนในห้องเรียน

1. นักเรียนต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ของเวลาเรียนทั้งหมด

2. ไม่หยอกล้อ พูดคุยเสียงดัง หรือส่งเสียงรบกวน ในเวลาเรียน

3. นักเรียนต้องเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา

4. หากมีความจำเป็นต้องออกจากห้อง ต้องขออนุญาตครูผู้สอนก่อนทุกครั้ง

5. ไม่นำอาหารมารับประทานในห้องเรียนขณะครูสอน

6. หากมีข้อสงสัยขณะเรียน ให้สอบถามครูได้ทันที

ข้อตกลงในการปฏิบัติการทดลอง

1. ก่อนทำการทดลองต้องฟังคำชี้แจงให้เข้าใจอย่างถ่องแท้

2. ทำการทดลองตามที่กำหนดท่านั้น

3. ไม่นำอุปกรณ์ในการทดลองมาใช้ด้วยจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการทดลอง

4. ก่อนใช้อุปกรณ์การทดลองต้องได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน

5. ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง

6. ห้ามนำอุปกรณ์การทดลองออกจากห้องปฏิบัติการ

7. ไม่หยอกล้อกันหรือแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่นอกเหนือจากการทดลอง

8. ไม่นำอาหารมารับประทานในห้องปฏิบัติการ

9. ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเรื่องความปลอดภัยในการทดลองต่างๆ อย่างเคร่งครัด

Advertisements

5 ตอบกลับที่ หน่วยการเรียนรู้ ม.6

 1. Mallika พูดว่า:

  ดีมากมายเลยคร่าคุณครู

 2. นางสาวพัทธราพร จิตสม ม.6/2 พูดว่า:

  ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนและหลักการ กฏระเบียบในการรียนดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยค่า

 3. nut พูดว่า:

  จะถึง 3 บะนิแง่ๆๆๆๆ
  ไม่เข้าใจชักเรื่อง

 4. วันเฉลิม โสตะวงค์ พูดว่า:

  คุณครูครับ เรื่องนี้ผมลืมหมดเเล้วทำยังไงดีครับ ผมกลับไปเรียนกับครูใหม่ได้ไหมครับ

  สุดยอครับคุรครูเป็นการเรียนรู้ที่สุดยอดมาก มีเว็บไซต์ให้นักเรียนเข้ามาเรียน เป็นเสมือนการชี้ช่องทางให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น เป็นการปลูกฝังที่ดีมากครับ เสียดายสมัยนั้นผมไม่มีโอกาสเรียนแบนี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s